Philips KeraShine HP8667 manual

Philips KeraShine HP8667
8.4 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualPhilips KeraShine HP8667
Register your product and get support at
www.philips.com/welcomeHP8660HP8661HP8662HP8663HP8667
Specifications are subject to change without notice
© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3140 035 39202

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully
benet from the support that Philips offers, register your product at
www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it
for future reference.
WARNING: Do not use this appliance

near water.

When the appliance is used in a

bathroom, unplug it after use since

the proximity of water presents a risk,

even when the appliance

is switched off.

WARNING: Do not use this appliance

near bathtubs, showers,

basins or other vessels

containing water.

Always unplug the appliance

after use.

If the appliance overheats, it switches

off automatically. Unplug the appliance

and let it cool down for a few minutes.

Before you switch the appliance on

again, check the grilles to make sure

they are not blocked by uff, hair, etc.

If the mains cord is damaged, you

must have it replaced by Philips, a

service centre authorised by Philips or

similarly qualied persons in order to

avoid a hazard.

This appliance can be used by

children aged from 8 years and above

and persons with reduced physical,

sensory or mental capabilities or

lack of experience and knowledge

if they have been given supervision

or instruction concerning use of

the appliance in a safe way and

understand the hazards involved.

Children shall not play with the

appliance. Cleaning and user

maintenance shall not be made by

children without supervision.

For additional protection, we advise

you to install a residual current device

(RCD) in the electrical circuit that

supplies the bathroom. This RCD

must have a rated residual operating

current not higher than 30mA. Ask

your installer for advice.

Do not insert metal objects into the

air grilles to avoid electric shock.

Never block the air grilles.Before you connect the appliance,

ensure that the voltage indicated on

the appliance corresponds to the local

power voltage.

Do not use the appliance for any

other purpose than described in this

manual.

Do not use the appliance on

articial hair.

When the appliance is connected to

the power, never leave it unattended.

Never use any accessories or

parts from other manufacturers

or that Philips does not specically

recommend. If you use such

accessories or parts, your guarantee

becomes invalid.

Do not wind the mains cord round

the appliance.

Wait until the appliance has cooled

down before you store it.

Do not pull on the power cord after

using. Always unplug the appliance by

holding the plug.

Electromagnetic elds (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and
regulations regarding exposure to electromagnetic elds.
Environment
This symbol on a product means that the product is covered by
European Directive 2012/19/EU. Inform yourself about the local
separate collection system for electrical and electronic products.
Follow local rules and never dispose of the product with
normal household waste. Correct disposal of old products helps
prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Before styling your hair

Note: Always let the appliance and attachments cool down before
you connect or disconnect the attachments.
1 Dry your wet hair with a clean towel rst as the appliance is most
effective on towel-dry hair.
2 Snap a suitable attachment onto the handle ( b in Fig.1) with the
grooves aligned ( b in Fig.3).
» You will hear a “click”, and the attachment is locked in place.
To select a suitable attachment for the hairstyle you want, please refer
to the table below:
Hairstyle Attachment
Dry hair Nozzle ( k ) (HP8661, HP8662,
HP8663, HP8667 only)
Create loose curls Retractable bristle brush( i )
(HP8662, HP8663, HP8667 only)
Create natural straight hair Paddle brush( j ) (HP8663 only)
Create inward/outward
icks and natural waves
38mm Thermobrush ( f )
22mm Thermobrush ( g )
(HP8661 only)
(HP8667 only) With Keratin added to the brush.

3 Style your hair

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the airow switch ( c in Fig.1) to strong and warm airow
for fast drying and styling, ThermoProtect setting for gentle
airow to prevent your hair from overheating.
(Only for HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) You can also select
cool airow
for xing your hair style.
(Only for HP8662, HP8663, HP8667) Ions are automatically and
continuously dispensed to provide additional shine and reducing frizz
when the appliance is powered on.
Dry your hair (HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 only)
1 Select the nozzle ( k in Fig.1) and attach it onto the handle
( b in Fig.1).
2 Dry your hair with suitable airow settings ( c in Fig.1).
Create loose curls(Fig. 4, HP8662, HP8663, HP8667 only)
1 Turn the knob ( h in Fig.1) of the retractable bristle brush
( i in Fig.1) to extract the bristles.
2 Wind a section of hair round the brush with the bristles extracted.
3 Keep the brush in the position for 7 to 10 seconds.
4 Turn the knob ( h in Fig.1) to retract the bristles and remove the
brush from your hair.
5 Repeat steps 2-4 to the rest of your hair.
6 When nished, twirl your curled hair around your ngers to dene
your curls.
7 Adjust the curls as you like to get your desired looks.
8 Apply hairspray to your hair for long lasting results.
Create natural straight hair (Fig. 5, HP8663 only)
1 Put the paddle brush ( j in Fig.1) on your hair.
2 Brush through your hair slowly with the paddle brush, just like how
you would with a normal brush.
Brush your hair backward as you like.
Tip: You may brush underneath your hair to give more movement to
your hair.
3 When nished, use your ngers to shape your hair.
1
23
1
4
5
7
7~10
sec.
6
7~10
sec.
f
i
h
j
k
b
a
c
d
e
g
4
( 38 mm )( 22 mm )
( 22 mm ) ( 38 mm )
C
C
1
2
7~10
sec.
7~10
sec.
7~10
sec.
Create inward/outward icks and natural waves (Fig.6&7)
(22mm Thermobrush for HP8661 only)
1 Comb your hair and divide it into several locks of hair.
2 Take a lock of hair, and brush it with the thermobrush downwards.
Then, at the hair tips turn the brush inwards or outwards.
3 Hold the brush in that position for 7 to 10 seconds, and then
remove it from your hair.
Repeat step 2 and 3 to the rest of your hair.
4 When nished, use your ngers to shape your hair ends. Adjust the
icks as you like.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the attachment, press the release button ( d in Fig.1)
and pull it off.
4 Remove hairs and dust from the appliance and attachments.
5 Clean the appliance and attachments with a damp cloth.
6 Keep the appliance in a safe and dry place, free of dust.
7 You can also hang it with the hanging loop ( a in Fig.1, only for
HP8661, HP8662, HP8663, HP8667 ).

4 Guarantee and service

If you need more information or if you have any problems, please visit
the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer
Care Centre in your country (you can nd its phone number in the
worldwide guarantee leaet). If there is no Consumer Care Centre in
your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af
den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og
opbevar den til senere brug.
ADVARSEL: Anvend ikke dette

apparat i nærheden af vand.

Hvis du anvender apparatet i

badeværelset, skal du trække stikket

ud efter brug, da vand udgør en risiko,

selvom apparatet er slukket.

ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i

nærheden af badekar,

brusekabiner, kummer eller

andre kar, der indeholder vand.

Tag altid stikket ud af

stikkontakten efter brug.

Hvis apparatet bliver overophedet,

slukker det automatisk. Tag stikket

ud af stikkontakten og lad apparatet

afkøle i et par minutter. Før du tænder

apparatet igen, skal du kontrollere

gitrene for at sikre, at de ikke er

blokeret af fnug, hår osv.

Hvis netledningen beskadiges, må den

kun udskiftes af Philips, et autoriseret

Philips-serviceværksted eller en

tilsvarende kvaliceret fagmand for at

undgå enhver risiko.

Dette apparat kan bruges af børn

fra 8 år og opefter og personer

med reducerede fysiske, sensoriske

eller mentale evner eller manglende

erfaring og viden, hvis de er blevet

instrueret i sikker brug af apparatet og

forstår de medfølgende risici. Lad ikke

børn lege med apparatet. Rengøring

og vedligeholdelse må ikke foretages

af børn uden opsyn.

Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning

anbefales det, at installationen til

badeværelset er forsynet med et

HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA.

Kontakt eventuelt en el-installatør.

Stik aldrig metalgenstande ind i

luftgitrene, da dette kan give elektrisk

stød.

Blokér aldrig luftgitrene.Før du tilslutter apparatet, skal du sikre

dig, at den spænding, der er angivet

på apparatet, svarer til den lokale

spænding.

Brug kun apparatet til de formål, der

er beskrevet i denne vejledning.

Brug aldrig apparatet i kunstigt hår.Hold konstant opsyn med apparatet,

når det er sluttet til stikkontakten.

Brug aldrig tilbehør eller dele fra

andre fabrikanter eller tilbehør/dele,

som ikke specikt er anbefalet af

Philips. Hvis du anvender en sådan

type tilbehør eller dele, annulleres

garantien.

Rul aldrig ledningen op omkring

apparatet.

Læg aldrig apparatet væk, før det er

helt afkølet.

Træk ikke i netledningen efter brug. Tag

altid stikket ud af stikkontakten ved at

holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder
og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.
Miljøhensyn
Dette symbol på et produkt betyder, at produktet er omfattet
af EU-direktivet 2012/19/EU. Undersøg det lokale system
for indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Følg
lokale regler, og bortskaf aldrig produktet sammen med
almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente
produkter hjælper dig med at forhindre negativ påvirkning af miljøet og
menneskers helbred.

2 Før styling af dit hår

Bemærk: Lad altid apparatet og dets tilbehør køle af, før du tilslutter
eller fjerner tilbehøret.
1 Tør først dit våde hår med et rent håndklæde, eftersom apparatet er
mest effektivt på hår, der er blevet tørret med håndklæde.
2 Klik passende tilbehør fast på håndtaget ( b i Fig. 1) med indstillede
riller ( b i Fig. 3).
» Du hører et ”klik”, og tilbehøret sidder fast.
Se tabellen nedenfor, når du skal vælge passende tilbehør til den frisure,
du ønsker:
Frisure Vedhæftning
Tørt hår
Mundstykke ( k ) (kun HP8661,
HP8662, HP8663, HP8667)
Lav løse krøller
Børste med indtrækkelige pigge ( i )
(kun HP8662, HP8663, HP8667)
Skab naturligt glat hår
Pladebørste ( j ) (kun HP8663)
Lav indadvendte/udadvendte
spidser og naturlige bølger
38 mm termobørste ( f )
22 mm termobørste ( g )
(kun HP8661)
(Kun HP8667) Med keratin tilføjet til børsten.

3 Sæt dit hår

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub luftstrømsknappen ( c i Fig. 1) til kraftig og varm luftstrøm
for at at få hurtig tørring og styling, til indstillingen for
termobeskyttelse for at få skånsom luftstrøm, så du undgår, at dit
hår overophedes.
(Kun til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Du kan også vælge
kølig luftstrøm
, så du kan sætte frisuren.
(Kun til HP8662, HP8663, HP8667) Hvis produktet er tændt,
produceres der automatisk ioner for at give yderligere glans og
reducere krusning.
Tør dit hår (kun HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)
1 Vælg mundstykket ( k i Fig. 1), og sæt det fast på håndtaget
( b i Fig. 1).
2 Tør dit hår med passende luftstrømsindstillinger ( c i Fig. 1).
Lav løse krøller (Fig. 4, kun til HP8662, HP8663, HP8667)
1 Drej knappen ( h i Fig. 1) på børsten med indtrækkelige pigge ( i i
Fig. 1) for at få piggene ud.
2 Sno en hårlok rundt om børsten med piggene ude.
3 Hold børsten i denne position i 7 til 10 sekunder.
4 Drej knappen ( h i Fig. 1) for at trække piggene ind, og fjern børsten
fra dit hår.
5 Gentag trin 2 til 4 i resten af håret.
6 Når du er færdig, skal du sno dit krøllede hår rundt om ngrene for
at forme krøllerne.
7 Juster krøllerne, som du vil, for at få det ønskede resultat.
8 Put hårspray i dit hår, så du opnår langtidsholdbare resultater.
Skab naturligt glat hår (Fig. 5, kun HP8663)
1 Sæt pladebørsten ( j i Fig. 1) i håret.
2 Børst langsomt gennem håret med pladebørsten, ligesom du ville
gøre med en normal børste.
Børst håret tilbage, som du ønsker det.
Tip: Du kan børste under håret for at få mere bevægelse i dit hår.
3 Når du er færdig, bruger du ngrene til at forme håret.
Lav indadvendte/udadvendte spidser og naturlige bølger (Fig. 6 og 7)
(22 mm termobørste kun til HP8661)
1 Red dit hår, og del det i ere lokker.
2 Tag fat i en hårlok, og børst den nedad med termobørsten. Ved
hårspidserne vender du børsten indad eller udad.
3 Hold børsten i den position i 7 til 10 sekunder, og fjern den derefter.
Gentag trin 2 og 3 i resten af håret.
4 Når du er færdig, bruger du ngrene til at forme hårspidserne. Juster
buede spidser som du ønsker det.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 For at fjerne tilbehøret skal du trykke på udløserknappen
( d i Fig. 1) og trække det af.
4 Fjern hår og støv fra apparatet og tilbehørsdelene.
5 Rengør apparatet og tilbehøret med en fugtig klud.
6 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv.
7 Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen ( a i Fig. 1, kun
til HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garanti og service

Hvis du har behov for ere oplysninger eller har et problem, kan du
besøge Philips’ websted på www.philips.com eller kontakte Philips
Kundecenter i dit land (telefonnummeret ndes i folderen ”World-
Wide Guarantee”). Hvis der ikke ndes et kundecenter i dit land, bedes
du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um
den Support von Philips in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie Ihr
Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig
durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.
WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem

Badezimmer verwendet wird, trennen

Sie es nach dem Gebrauch von der

Stromversorgung. Die Nähe zum

Wasser stellt ein Risiko dar, sogar

wenn das Gerät abgeschaltet ist.

WARNUNG: Verwenden Sie das

Gerät nicht in der Nähe von

Badewannen, Duschen,

Waschbecken oder sonstigen

Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den

Netzstecker aus der Steckdose.

Bei Überhitzung wird das Gerät

automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie

den Netzstecker aus der Steckdose,

und lassen Sie das Gerät einige

Minuten abkühlen. Vergewissern Sie

sich vor dem erneuten Einschalten,

dass keine Flusen, Haare usw. die

Gebläseöffnung blockieren.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf

ein defektes Netzkabel nur von einem

Philips Service-Center, einer von

Philips autorisierten Werkstatt oder

einer ähnlich qualizierten Person

durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt

werden.

Dieses Gerät kann von Kindern

ab 8 Jahren und Personen mit

verringerten physischen, sensorischen

oder psychischen Fähigkeiten oder

Mangel an Erfahrung und Kenntnis

verwendet werden, wenn sie bei der

Verwendung beaufsichtigt wurden

oder Anweisung zum sicheren

Gebrauch des Geräts erhalten und

die Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät

spielen. Die Reinigung und Wartung

darf nicht von Kindern ohne Aufsicht

durchgeführt werden.

Der Einbau einer

Fehlerstromschutzeinrichtung in dem

Stromkreis, der das Badezimmer

versorgt, bietet zusätzlichen Schutz.

Dieses Gerät muss über einen

Nennauslösestrom von maximal

30 mA verfügen. Bei Fragen wenden

Sie sich an Ihren Installateur.

Führen Sie keine Metallgegenstände in

die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung

ein, da dies zu Stromschlägen führen

kann.

Halten Sie Lufteinlassgitter und

Gebläseöffnung immer frei.

Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose

anschließen, überprüfen Sie, ob die

auf dem Gerät angegebene Spannung

mit der Netzspannung vor Ort

übereinstimmt.

Verwenden Sie das Gerät

nie für andere als in dieser

Bedienungsanleitung beschriebene

Zwecke.

Verwenden Sie das Gerät nicht zum

Trocknen von Kunsthaar.

Wenn das Gerät an eine Steckdose

angeschlossen ist, lassen Sie es zu

keiner Zeit unbeaufsichtigt.

Verwenden Sie niemals Zubehör

oder Teile, die von Drittherstellern

stammen bzw. nicht von Philips

empfohlen werden. Wenn Sie diese(s)

Zubehör oder Teile verwenden,

erlischt Ihre Garantie.

Wickeln Sie das Netzkabel nicht um

das Gerät.

Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor

Sie es wegräumen.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht

am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen

am Netzstecker, um das Gerät von

der Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen
bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.
Umwelt
Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses
Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt. Informieren
Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten
Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Befolgen Sie
die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt
nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung
von alten Produkten hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und
Gesundheit zu vermeiden.

2 Vor dem Stylen der Haare

Hinweis: Lassen Sie das Gerät und die Aufsätze immer abkühlen,
bevor Sie Aufsätze anbringen oder abnehmen.
1 Trocken Sie Ihr nasses Haar zunächst mit einem sauberen Handtuch,
da das Gerät auf handtuchtrockenem Haar am effektivsten ist.
2 Bringen Sie einen geeigneten Aufsatz am Griff an ( b in Abb. 1), und
richten Sie die Rillen entsprechend aus ( b in Abb. 3).
» Der Aufsatz rastet hörbar ein.
Um einen geeigneten Aufsatz für die gewünschte Frisur zu wählen,
beziehen Sie sich auf die untenstehende Tabelle:
Look Aufsatz
Trockenes Haar
Nozzle ( k ) (HP8661, HP8662,
HP8663, HP8667 only)
Für weiche Locken Bürste mit einziehbaren Bürstenreihen
( i ) (nur HP8662, HP8663, HP8667)
Erzeugen von natürlichem,
glattem Haar
Langhaar-Stylingbürste ( j )
(nur HP8663)
Stylen Sie nach innen oder
außen gerichtete Wellen
38 mm Thermobürste ( f )
22 mm Thermobürste ( g )
(nur HP8661)
(Nur HP8667) Der Bürste wurde Keratin hinzugefügt.

3 Haarstyling

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Stellen Sie den Gebläseschalter ( c in Abb. 1) auf einen starken,
warmen Luftstrom
für schnelles Trocknen und Stylen ein, oder
verwenden Sie die ThermoProtect-Einstellung für einen sanften
Luftstrom. So schützen Sie Ihr Haar vor Überhitzung.
(Nur für HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Verwenden Sie die
Kaltstufe
zum Fixieren Ihrer Frisur.
(Nur für HP8662, HP8663, HP8667) Wenn das Gerät eingeschaltet
ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die
Ihrem Haar mehr Glanz verleihen und die statische Auadung
reduzieren.
Haare trocknen (nur HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)
1 Wählen Sie die Düse aus ( k in Abb. 1), und bringen Sie sie am Griff
an ( b in Abb. 1).
2 Trocken Sie Ihr Haar mit den geeigneten Luftstromeinstellungen
( c in Abb. 1).
Für weiche Locken (Abb. 4, nur HP8662, HP8663, HP8667)
1 Drücken Sie den Regler ( h in Abb. 1) an der Bürste mit den
einziehbaren Bürstenreihe, um die Bürstenreihen ( i in Abb. 1)
auszufahren.
2 Wickeln Sie eine Haarsträhne um die Bürste mit ausgefahrenen
Bürstenreihen.
3 Halten Sie die Bürste 7 bis 10 Sekunden lang in dieser Position.
4 Drücken Sie auf den Regler ( h in Abb. 1), um die Bürsten
einzuziehen und die Bürste aus Ihrem Haar zu entfernen.
5 Wiederholen Sie die Schritte 2-4 für den restlichen Teil Ihrer Haare.
6 Drehen Sie nach dem Bürsten Ihre lockigen Haare um Ihre Finger,
damit festere Locken entstehen.
7 Passen Sie die Locken so an, dass Sie Ihren gewünschten Look
erzielen.
8 Geben Sie für langanhaltende Ergebnisse etwas Haarspray auf Ihr
Haar.
Erzeugen von natürlichem, glattem Haar (Abb. 5, nur HP8663)
1 Setzen Sie die Langhaar-Stylingbürste ( j in Abb.1) auf Ihr Haar.
2 Bürsten Sie mit der Langhaar-Stylingbürste langsam durch Ihr Haar,
genau wie mit einer normalen Bürste.
Bürsten Sie Ihr Haar je nach Belieben zurück.
Tipp: Sie können mit der Bürste auch unter Ihrem Haar entlang bürsten,
um dem Haar mehr Schwung zu verleihen.
3 Verwenden Sie nach dem Bürsten Ihre Finger, um Ihr Haar zu
formen.
Stylen Sie nach innen oder außen gerichtete Wellen (Abb.6 & 7)
(22 mm Thermobürste nur für HP8661)
1 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie es in mehrere Haarsträhnen ein.
2 Nehmen Sie eine Haarsträhne, und bürsten Sie sie mit der
Thermobürste nach unten. Drehen Sie die Bürste an den Spitzen
anschließend nach innen oder nach außen.
3 Halten Sie die Bürste 7 bis 10 Sekunden in dieser Position, und
entfernen Sie sie dann aus dem Haar.
Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für den restlichen Teil Ihrer Haare.
4 Verwenden Sie nach dem Bürsten Ihre Finger, um Ihre Haarspitzen
zu formen. Passen Sie die Wellen je nach Belieben an.
Nach der Verwendung:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen
Sie es abkühlen.
3 Um den Aufsatz zu entfernen, drücken Sie die Entriegelungstaste
( d in Abb. 1), und ziehen Sie ihn ab.
4 Entfernen Sie Haare und Staub vom Gerät und den Aufsätzen.
5 Reinigen Sie das Gerät und die Aufsätze mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und
staubfreien Ort auf.
7 Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen
( a in Abb. 1, nur für HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf,
besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie
sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Sie
nden die Telefonnummer in der internationalen Garantieschrift). Sollte
es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an
Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για
να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή

κοντά σε νερό.

Όταν χρησιμοποιείτε τη

συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ

την από την πρίζα μετά τη χρήση

καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί

κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή

είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην

χρησιμοποιείτε αυτήν τη

συσκευή κοντά σε μπανιέρες,

ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες

ή άλλου είδους σκεύη που

περιέχουν νερό.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή

από την πρίζα μετά από κάθε

χρήση.

Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί,

απενεργοποιείται αυτόματα.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την

πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για

μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε

ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες

ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν

μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες κ.λπ.

Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα

πρέπει να αντικατασταθεί από ένα

κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο

από τη Philips ή από εξίσου

εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή

κινδύνου.

Αυτή η συσκευή μπορεί να

χρησιμοποιηθεί από παιδιά από

8 ετών και πάνω και από άτομα

με περιορισμένες σωματικές,

αισθητήριες ή διανοητικές

ικανότητες ή από άτομα χωρίς

εμπειρία και γνώση, με την

προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν

υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει

οδηγίες σχετικά με την ασφαλή

χρήση της συσκευής και κατανοούν

τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα

παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη

συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να

καθαρίζουν και να συντηρούν τη

συσκευή χωρίς επιτήρηση.

Για επιπλέον προστασία, σας

συνιστούμε να εγκαταστήσετε

ένα μηχανισμό προστασίας

από διαρροή ρεύματος (RCD)

στο ηλεκτρικό κύκλωμα που

τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο

μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει

διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος

ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη

από 30mA. Για περαιτέρω

πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον

ηλεκτρολόγο σας.

Μην τοποθετείτε μεταλλικά

αντικείμενα μέσα στις γρίλιες,

για να αποφύγετε τον κίνδυνο

ηλεκτροπληξίας.

Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.Προτού συνδέσετε τη συσκευή,

βεβαιωθείτε ότι η τάση που

αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί

στην τοπική τάση ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή

για κανένα άλλο σκοπό εκτός από

αυτόν που περιγράφεται στο παρόν

εγχειρίδιο.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε

τεχνητά μαλλιά.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη

στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς

παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ

εξαρτήματα ή μέρη από

άλλους κατασκευαστές ή που η

Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν

χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα

ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται

άκυρη.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από

τη συσκευή.

Περιμένετε έως ότου κρυώσει η

συσκευή για να την αποθηκεύσετε.

Μετά τη χρήση, μην τραβάτε

το καλώδιο από την πρίζα. Να

αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από

την πρίζα κρατώντας την από το

βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)
Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα
ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε
ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Περιβάλλον
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με
το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών προϊόντων. Να ακολουθείτε τους τοπικούς
κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα
συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών
προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Πριν το φορμάρισμα των

μαλλιών

Σημείωση: Να αφήνετε πάντα τη συσκευή και τα εξαρτήματα
να κρυώσουν προτού συνδέσετε ή αποσυνδέσετε κάποιο
εξάρτημα.
1 Στεγνώστε πρώτα τα μαλλιά σας με μια καθαρή πετσέτα, επειδή
έτσι η συσκευή θα είναι πιο αποτελεσματική.
2 Στερεώστε το κατάλληλο εξάρτημα στη λαβή ( b στην εικ. 1) με
τις εσοχές ευθυγραμμισμένες ( b στην εικ. 3).
» Όταν ακουστεί ένα «κλικ», το εξάρτημα έχει ασφαλίσει στη
θέση του.
Για να επιλέξετε το κατάλληλο εξάρτημα, ανατρέξτε στον παρακάτω
πίνακα:
Στυλ μαλλιών Εξάρτημα
Στεγνά μαλλιά
Στόμιο ( k ) (μόνο στα HP8661,
HP8662, HP8663, HP8667)
Χαλαρές μπούκλες Βούρτσα με συρόμενες σκληρές τρίχες
( i ) (μόνο στα HP8662, HP8663,
HP8667)
Φυσικά ίσια μαλλιά
Τετράγωνη βούρτσα ( j )
(μόνο στο HP8663)
Για εσωτερικές/
εξωτερικές μύτες και
φυσικούς κυματισμούς
Θερμική βούρτσα 38 εκ. ( f )
Θερμική βούρτσα 22 εκ. ( g )
(μόνο στο HP8661)
(Μόνο για το HP8667) Με κερατίνη στη βούρτσα.

3 Φορμάρισμα

1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Ρυθμίστε το διακόπτη ροής αέρα ( c στην εικ. 1) σε δυνατή
ζεστή ροή
(για γρήγορο στέγνωμα και φορμάρισμα) ή στη
ρύθμιση ThermoProtect (για ήπια ροή που προστατεύει την
τρίχα από υπερθέρμανση).
(Μόνο στα HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Μπορείτε επίσης
να επιλέξετε τη ροή κρύου αέρα
για να σταθεροποιήσετε το
χτένισμά σας.
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, ξεκινούν να παράγονται
αυτόματα και σε σταθερό ρυθμό ιόντα, τα οποία προσφέρουν
επιπλέον λάμψη και περιορίζουν το φριζάρισμα (μόνο στα
HP8662, HP8663, HP8667).
Στέγνωμα των μαλλιών (μόνο στα HP8661, HP8662, HP8663,
HP8667)
1 Επιλέξτε το στόμιο ( k στην εικ. 1) και συνδέστε το στη λαβή
( b στην εικ. 1).
2 Στεγνώστε τα μαλλιά σας στην κατάλληλη ρύθμιση
( c στην εικ. 1).
Χαλαρές μπούκλες (εικ. 4, μόνο στα HP8662, HP8663, HP8667)
1 Γυρίστε το κουμπί ( h στην εικ. 1) της βούρτσας με τις
συρόμενες τρίχες ( i στην εικ. 1) για να αποσυρθούν οι τρίχες.
2 Τυλίξτε μια τούφα μαλλιών γύρω από τη βούρτσα με τις τρίχες
προς τα έξω.
3 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 7 με 10 δευτερόλεπτα.
4 Γυρίστε το κουμπί ( h στην εικ. 1) για να αποσυρθούν οι τρίχες
και να απομακρύνετε τη βούρτσα από τα μαλλιά σας.
5 Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4 στα υπόλοιπα μαλλιά.
6 Όταν τελειώσετε, γυρίστε τα μαλλιά σας με τα δάχτυλα για να
γίνουν οι μπούκλες πιο σφιχτές.
7 Τακτοποιήστε τις μπούκλες όπως τις θέλετε.
8 Για αποτέλεσμα που διαρκεί, προσθέστε λακ στα μαλλιά.
Για φυσικά ίσια μαλλιά (εικ. 5, μόνο στο HP8663)
1 Περάστε τη χοντρή βούρτσα ( j στην εικ. 1) μέσα από τα μαλλιά
σας.
2 Βουρτσίστε τα μαλλιά σας αργά με την τετράγωνη βούρτσα,
όπως θα τα βουρτσίζατε και με μια κανονική βούρτσα.
Βουρτσίστε τα μαλλιά σας προς τα πίσω όπως σας αρέσει.
Συμβουλή: Για να δώσετε περισσότερη κίνηση στα μαλλιά, μπορείτε
να τα χτενίσετε και από το κάτω μέρος.
3 Όταν τελειώσετε, φορμάρετε τις άκρες με τα δάχτυλά σας.
Φυσικοί κυματισμοί και μύτες προς τα μέσα ή προς τα έξω
(εικ. 6 & 7) (θερμική βούρτσα 22 εκ. μόνο για το HP8661)
1 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε πολλές τούφες.
2 Πιάστε μια τούφα και βουρτσίστε την προς τα κάτω με τη
θερμική βούρτσα. Έπειτα, γυρίστε τη βούρτσα προς τα μέσα ή
προς έξω στις άκρες των μαλλιών σας.
3 Κρατήστε τη βούρτσα σε αυτή τη θέση για 7 με 10 δευτερόλεπτα
και στη συνέχεια απομακρύνετέ την από τα μαλλιά σας.
Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 στα υπόλοιπα μαλλιά.
4 Όταν τελειώσετε, φορμάρετε τις άκρες με τα δάχτυλά σας.
Ρυθμίστε τις μύτες όπως σας αρέσει.
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να
κρυώσει.
3 Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, πιέστε το κουμπί
απασφάλισης ( d στην εικ. 1) και τραβήξτε το εξάρτημα.
4 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από τη συσκευή και τα
εξαρτήματα.
5 Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα με ένα βρεγμένο πανί.
6 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος,
προστατευμένο από τη σκόνη.
7 Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι
( a στην εικ. 1, μόνο στα HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Εγγύηση και επισκευή

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες ή αν αντιμετωπίζετε
κάποιο πρόβλημα, επισκεφτείτε την τοποθεσία της Philips
στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Τμήμα
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε
το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει
Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας,
απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para
sacar el mayor partido a la asistencia que proporciona Philips, registre su
producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y
consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.
ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua.

Si utiliza el aparato en el cuarto de

baño, desenchúfelo después de usarlo.

La proximidad de agua representa

un riesgo, aunque el aparato esté

apagado.

ADVERTENCIA: No utilice este

aparato cerca del agua ni

cerca de bañeras, duchas,

cubetas u otros recipientes

que contengan agua.

Desenchufe siempre el aparato

después de usarlo.

Si el aparato se calienta en exceso, se

apaga automáticamente. Desenchufe

el aparato y deje que se enfríe

durante unos minutos. Antes de

encender de nuevo el aparato,

compruebe las rejillas para asegurarse

de que no estén obstruidas con

pelusas, pelos, etc.

Si el cable de alimentación está

dañado, debe ser sustituido por

Philips o por un centro de servicio

autorizado por Philips, con el n de

evitar situaciones de peligro.

Este aparato puede ser usado por

niños a partir de 8 años y por

personas con su capacidad física,

psíquica o sensorial reducida y por

quienes no tengan los conocimientos

y la experiencia necesarios, si han

sido supervisados o instruidos acerca

del uso del aparato de forma segura

y siempre que sepan los riesgos que

conlleva su uso. No permita que

los niños jueguen con el aparato.

Los niños no deben llevar a cabo

la limpieza ni el mantenimiento del

producto sin supervisión.

Como protección adicional,

aconsejamos que instale en el circuito

que suministre al cuarto de baño

un dispositivo de corriente residual

(RCD). Este RCD debe tener una

corriente operacional residual que

no exceda de 30 mA. Consulte a su

electricista.

Para evitar descargas eléctricas, no

introduzca objetos metálicos por las

rejillas de aire.

No bloquee nunca las rejillas del aire.Antes de enchufar el aparato,

compruebe que el voltaje indicado

en el mismo se corresponde con el

voltaje de la red eléctrica local.

No utilice este aparato para otros

nes distintos a los descritos en este

manual.

No utilice el aparato sobre cabello

articial.

Nunca deje el aparato sin vigilancia

cuando esté enchufado a la red

eléctrica.

No utilice nunca accesorios ni piezas

de otros fabricantes o que Philips no

recomiende especícamente. Si lo

hace, quedará anulada su garantía.

No enrolle el cable de alimentación

alrededor del aparato.

Espere a que se enfríe el aparato

antes de guardarlo.

No tire del cable de alimentación

después de cada uso. Desenchufe

siempre el aparato sujetándolo por la

clavija.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables
sobre exposición a campos electromagnéticos.
Medio ambiente
Este símbolo en un producto signica que el producto cumple
con la directiva europea 2012/19/UE. Infórmese sobre el
sistema local de recogida de productos eléctricos y electrónicos.
Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la
basura normal del hogar. El correcto desecho de los productos
ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la
salud humana.

2 Antes de moldear el cabello

Nota: Antes de conectar o desconectar los accesorios, deje siempre
que el aparato y los accesorios se enfríen.
1 Primero seque el pelo húmero con una toalla; el aparato es más
ecaz si el cabello se ha secado previamente con una toalla.
2 Deslice el accesorio adecuado en el mango ( b en la Fig.1) con las
ranuras alineadas ( b en la Fig.3).
» Escuchará un “clic” cuando el accesorio se haya jado
correctamente.
Para seleccionar un accesorio adecuado para el peinado que desea,
consulte la tabla siguiente:
Estilo de peinado Accesorio
Pelo seco Boquilla ( k ) (solo para los modelos
HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)
Crea rizos sueltos
Cepillo de púas retráctiles ( i )
(solo para los modelos HP8662, HP8663,
HP8667)
Crea un pelo liso natural Cepillo plano ( j )
(solo para el modelo HP8663)
Creación de tirabuzones
hacia dentro/fuera y
ondas naturales
Cepillo térmico de 38 mm ( f )
Cepillo térmico de 22 mm ( g )
(solo para el modelo HP8661)
(Solo modelo HP8667) Con queratina incorporada al cepillo.

3 Cómo dar forma al cabello

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Deslice el botón de ujo de aire ( c en la Fig.1) para que el ujo
de aire sea intenso y caliente
para secar y moldear rápidamente o
seleccione la posición ThermoProtect para utilizar un ujo de aire
suave sin que se recaliente el pelo.
(Solo para los modelos HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)
También puede seleccionar ujo de aire frío
para jar el peinado.
(Solo para los modelos HP8662, HP8663, HP8667) Los iones se
dispensan automáticamente y de forma continua para proporcionar
más brillo y reducir el encrespado cuando el aparato está encendido.
Secado del cabello (solo para los modelos HP8661, HP8662, HP8663,
HP8667)
1 Seleccione la boquilla ( k en la Fig.1) y colóquela en el mango
( b en la Fig.1).
2 Seque el pelo con la posición de ujo de aire adecuada ( c en la
Fig.1).
Creación de rizos sueltos (Fig. 4, solo modelos HP8662,
HP8663, HP8667)
1 Gire el botón ( h en la Fig.1) del cepillo de púas retráctiles
( i en la Fig.1) para extraer las púas.
2 Enrolle un mechón alrededor del cepillo con las púas extraídas.
3 Mantenga el cepillo en la posición durante 7 o 10 segundos.
4 Gire el botón ( h en Fig.1) para esconder las púas y retirar el
cepillo del pelo.
5 Repita los pasos 2 - 4 en el resto del pelo.
6 Cuando haya terminado, gire el pelo rizado alrededor de los dedos
para marcar los rizos.
7 Marque los rizos como preera para conseguir el resultado deseado.
8 Aplique laca en el pelo para obtener un resultado duradero.
Creación de un pelo liso natural (Fig. 5) (solo modelo HP8663)
1 Coloque el cepillo plano ( j en la Fig.1) sobre el pelo.
2 Cepille el pelo lentamente con el cepillo plano, como haría como un
cepillo normal.
Cepille el pelo hacia atrás como desee.
Consejo: Puede peinar debajo del cabello para obtener un peinado con
más vitalidad.
3 Cuando haya terminado, utilice los dedos para dar forma al cabello.
Creación de tirabuzones hacia dentro/fuera y ondas naturales
(Fig. 6 y 7) (Cepillo térmico de 22 mm solo para el modelo HP8661)
1 Péinese y divida el pelo en varios mechones.
2 Tome un mechón de pelo y cepíllelo hacia abajo con el cepillo
térmico. A continuación, gire el cepillo hacia dentro o hacia afuera
en las puntas.
3 Mantenga el cepillo en esa posición durante 7 o 10 segundos y
después retírelo.
Repita los pasos 2 y 3 en el resto del pelo.
4 Cuando haya terminado, utilice los dedos para dar forma a sus
puntas. Marque la forma como desee.
Después del uso:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una supercie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Para desconectar el accesorio, pulse el botón de extracción
( d en la Fig.1) y tire de él.
4 Elimine los pelos y el polvo del aparato y de los accesorios.
5 Limpie el aparato y los accesorios con un paño húmedo.
6 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo.
7 También puede guardarlo colgándolo por su anilla ( a en la Fig.1,
solo para los modelos HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Garantía y servicio

Si necesita más información o si tiene algún problema, visite la página
Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el
Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número
de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención
al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

Suomi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat
parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen
osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää
käyttöä varten.
VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta

veden lähellä.

Jos käytät laitetta kylpyhuoneessa,

irrota pistoke pistorasiasta käytön

jälkeen, sillä laitteessa on jännitettä,

vaikka virta olisi katkaistu.

VAROITUS: älä käytä laitetta

kylpyammeen, suihkun, altaan

tai muiden vesiastioiden lähellä.

Irrota pistoke pistorasiasta

aina käytön jälkeen.

Jos laite kuumenee liikaa, virta

katkeaa automaattisesti. Irrota laite

pistorasiasta ja anna sen jäähtyä

muutama minuutti. Ennen kuin

käynnistät laitteen uudelleen, tarkasta,

ettei ritilään ole kertynyt esimerkiksi

nukkaa tai hiuksia.

Jos virtajohto on vahingoittunut, se

on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä

vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa

huoltoliikkeessä tai muulla

ammattitaitoisella korjaajalla.

Laitetta voivat käyttää myös yli

8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden

fyysinen tai henkinen toimintakyky on

rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta

tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä

on neuvottu laitteen turvallisesta

käytöstä tai tarjolla on turvallisen

käytön edellyttämä valvonta ja jos he

ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten

ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa

laitetta ilman valvontaa.

Lisäksi suosittelemme asentamaan

kylpyhuoneen pistorasiaan

jäännösvirtalaitteen (RCD).

Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran

on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat

asentajalta.

Älä työnnä ilmanotto- tai

ilmanpoistoaukkoihin metalliesineitä,

ettet saa sähköiskua.

Ilmanotto- ja ilmanpoistoritilöitä ei saa

peittää.

Varmista ennen laitteen liittämistä,

että laitteeseen merkitty jännite vastaa

paikallista jännitettä.

Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä

oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.

Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä

jätä sitä ilman valvontaa.

Älä koskaan käytä muita kuin

Philipsin valmistamia tai suosittelemia

lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita

osia, takuu ei ole voimassa.

Älä kierrä virtajohtoa laitteen

ympärille.

Anna laitteen jäähtyä ennen

säilytykseen asettamista.

Älä vedä laitteen virtajohdosta laitteen

käytön jälkeen. Irrota laitteen pistoke

pistorasiasta aina pitämällä kiinni

pistokkeesta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)
Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF)
koskevia standardeja ja säännöksiä.
Ympäristöasiaa
Tämä merkki tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu
paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.
Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen
talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen
hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti
koituvia haittavaikutuksia.

2 Ennen hiusten muotoilua

Huomautus: anna laitteen ja sen lisäosien jäähtyä, ennen kuin liität
tai irrotat lisäosia.
1 Kuivaa märät hiukset ensin pyyhkeellä, sillä laite toimii parhaiten, kun
hiukset ovat pyyhekuivat.
2 Napsauta sopiva lisäosa runkoon ( b, kuva 1) urien suunnassa
( b, kuva 3).
» Kuulet naksahduksen ja lisäosa lukittuu paikalleen.
Valitse haluamaasi hiustyyliin sopiva lisäosa seuraavan taulukon mukaan:
Hiustyyli Liite
Kuivat hiukset
Suutin ( k ) (vain HP8661, HP8662,
HP8663, HP8667)
Irtonaiset kiharat Sisään vedettävillä harjaksilla
varustettu harjaosa ( i )
(vain HP8662, HP8663, HP8667)
Luonnollinen suoristus
Leveä harja ( j ) (vain HP8663)
Sisäänpäin ja ulospäin
kääntyvät kiehkurat ja
pehmeät kiharat
38 mm:n lämpöharja ( f )
22 mm:n lämpöharja ( g )
(vain HP8661)
(Koskee vain mallia HP8667) Harjaan on lisätty keratiinia.

3 Hiusten muotoilu

1 Liitä virtapistoke pistorasiaan.
2 Liu’uta ilmavirtakytkintä ( c, kuva 1) voimakkaaseen ja lämpimään
ilmavirtaan
nopeaa kuivausta ja muotoilua varten tai
ThermoProtect-asetukseen hellävaraista kuivausta varten. Näin
estät hiusten ylikuumenemisen.
(Vain HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Voit kiinnittää kampauksen
kylmällä ilmavirralla
.
(Vain HP8662, HP8663, HP8667) Kun laite on päällä, ioneja jaetaan
automaattisesti ja jatkuvasti lisäkiiltoa ja sähköisyyden vähentämistä
varten.
Kuivaa hiukset (vain HP8661, HP8662, HP8663, HP8667)
1 Valitse suutin ( k , kuva 1) ja kiinnitä se runkoon ( b, kuva 1).
2 Kuivaa hiuksia sopivalla ilmavirta-asetuksella ( c, kuva 1 ).
Luo loivia kiehkuroita (kuva 4, vain HP8662, HP8663, HP8667)
1 Vedä harjakset sisään kääntämällä harjan ( i kuva 1) nuppia
( h, kuva 1).
2 Kierrä hiussuortuva harjan ympäri, kun harjakset ovat ulkona.
3 Pidä harja asennossa 7-10 sekuntia.
4 Vedä harjakset sisään kääntämällä nuppia ( h, kuva 1) ja poista harja
hiuksistasi.
5 Toista vaiheet 2 - 4.
6 Kun olet valmis, viimeistele kiharat kiertämällä kiharrettuja hiuksia
sormiesi ympärille.
7 Asettele kiharoita haluamallasi tavalla.
8 Saat pitkään kestävän kampauksen käyttämällä hiuskiinnettä.
Luonnollinen suoristus (kuva 5, vain HP8663)
1 Aseta leveä harja ( j, kuva 1) hiuksiin.
2 Harjaa leveällä harjalla hiuksiasi samoin kuin tekisit tavallisella harjalla.
Harjaa hiukset taaksepäin mielesi mukaan.
Vinkki: Saat liikkuvamman kampauksen harjaamalla hiusten alta.
3 Kun olet valmis, muotoile hiuksia sormin.
Sisäänpäin ja ulospäin kääntyvät kiehkurat ja pehmeät kiharat
(kuvat 6 ja 7) (vain mallin HP8661 22 mm:n lämpöharja)
1 Kampaa hiuksesi ja jaa ne useisiin lohkoihin.
2 Ota hiuskiehkura käteesi ja harjaa sitä alaspäin lämpöharjalla. Harjaa
latvassa sisään- tai ulospäin.
3 Pidä harjaa paikallaan 7–10 sekuntia ja irrota se sitten hiuksistasi.
Toista vaiheet 2 ja 3.
4 Kun olet valmis, käytä sormiasi latvojen muotoiluun. Muotoile
kiehkuroita mielesi mukaan.
Käytön jälkeen:
1 Katkaise laitteesta virta ja irrota pistoke pistorasiasta.
2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
3 Irrota lisäosa painamalla vapautuspainiketta ( d, kuva 1) ja vetämällä
lisäosaa.
4 Poista hiukset ja pöly laitteesta ja sen lisäosista.
5 Puhdista laite ja lisäosat kostealla liinalla.
6 Säilytä laitetta turvallisessa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa.
7 Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään
( a, kuva 1, vain HP8661, HP8662, HP8663, HP8667).

4 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin
internetsivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin
maakohtaiseen asiakaspalveluun (puhelinnumero on maailmanlaajuisessa
takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteys
paikalliseen Philips-jälleenmyyjään.

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips !
Pour proter pleinement de l’assistance offerte par Philips, enregistrez
votre produit à l’adresse suivante :www.Philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d’utilisation avant d’utiliser l’appareil et
conservez-le pour un usage ultérieur.
AVERTISSEMENT : n’utilisez pas cet

appareil à proximité d’une source

d’eau.

Si vous utilisez l’appareil dans une

salle de bains, débranchez-le après

utilisation car la proximité d’une

source d’eau constitue un risque,

même lorsque l’appareil est hors

tension.

AVERTISSEMENT : n’utilisez pas

l’appareil près d’une baignoire, d’une

douche, d’un lavabo ni de tout

autre récipient contenant de

l’eau.

Débranchez toujours l’appareil après

utilisation.

Lorsque l’appareil est en surchauffe, il

se met automatiquement hors tension.

Débranchez l’appareil et attendez

quelques minutes qu’il refroidisse.

Avant de remettre l’appareil sous

tension, assurez-vous que les grilles

ne sont pas obstruées par de la

poussière, des cheveux, etc.

Si le cordon d’alimentation est

endommagé, il doit être remplacé par

Philips, par un Centre Service Agréé

Philips ou par un technicien qualié

an d’éviter tout accident.

Cet appareil peut être utilisé

par des enfants âgés de 8 ans

ou plus, des personnes dont les

capacités physiques, sensorielles ou

intellectuelles sont réduites ou des

personnes manquant d’expérience

et de connaissances, à condition que

ces enfants ou personnes soient

sous surveillance ou qu’ils aient reçu

des instructions quant à l’utilisation

sécurisée de l’appareil et qu’ils

aient pris connaissance des dangers

encourus. Les enfants ne doivent pas

jouer avec l’appareil. Le nettoyage et

l’entretien ne doivent pas être réalisés

par des enfants sans surveillance.

Pour plus de sécurité, il est conseillé

de brancher l’appareil sur une prise de

courant protégée par un disjoncteur

différentiel de 30 mA dans la salle

de bains. Demandez conseil à votre

électricien.

N’insérez jamais d’objets métalliques

dans les grilles an d’éviter toute

électrocution.

N’obstruez jamais les grilles de sortie

d’air froid.

Avant de brancher l’appareil, assurez-

vous que la tension indiquée sur

l’appareil correspond bien à la tension

secteur locale.

N’utilisez pas l’appareil dans un autre

but que celui qui est indiqué dans ce

manuel.

N’utilisez pas l’appareil sur cheveux

articiels.

Lorsque l’appareil est sous tension, ne

le laissez jamais sans surveillance.

N’utilisez jamais d’accessoires ou de

pièces d’un autre fabricant ou n’ayant

pas été spéciquement recommandés

par Philips. L’utilisation de ce type

d’accessoires ou de pièces entraîne

l’annulation de la garantie.

N’enroulez pas le cordon

d’alimentation autour de l’appareil.

Attendez que l’appareil ait refroidi

avant de le ranger.

Ne tirez pas sur le cordon

d’alimentation après utilisation.

Débranchez toujours l’appareil en

tenant la che.

Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous
les règlements applicables relatifs à l’exposition aux champs
électromagnétiques.
Environnement
Ce symbole sur un produit indique que ce dernier est
conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Informez-vous
auprès des instances locales sur le système de collecte des
produits électriques et électroniques en n de vie. Respectez
la réglementation locale et ne jetez pas ce produit avec les
ordures ménagères. La mise au rebut correcte de vos anciens appareils
aide à préserver l’environnement et la santé.

2 Avant la mise en forme de vos

cheveux

Remarque : laissez toujours refroidir l’appareil et les accessoires
avant de xer ou d’ôter les accessoires.
1 Séchez tout d’abord vos cheveux humides avec une serviette. En
effet, l’appareil est plus efcace lorsque les cheveux ont été séchés à
l’aide d’une serviette.
2 Fixez un accessoire adapté sur le manche ( b sur la g. 1) en
veillant à aligner les rainures ( b sur la g. 3).
» Lorsque vous entendez un « clic », cela signie que l’accessoire
est verrouillé.
Pour sélectionner un accessoire adapté à la coiffure que vous souhaitez
obtenir, consultez le tableau ci-dessous :
Coiffure Accessoire
Séchage des cheveux Embout ( k ) (HP8661, HP8662,
HP8663, HP8667 uniquement)
Création de larges
boucles
Brosse à picots rétractables ( i )
(HP8662, HP8663, HP8667 uniquement)
Création de cheveux lisses
naturels
Brosse plate ( j )
(HP8663 uniquement)
Création de mèches vers
l'intérieur ou l'extérieur et
d'ondulations naturelles
Thermobrosse 38 mm ( f )
Thermobrosse 22 mm ( g )
(HP8661 uniquement)
(HP8667 uniquement) Avec de la kératine ajoutée à la brosse.

3 Mise en forme de vos cheveux

1 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
2 Faites glisser l’interrupteur du ux d’air ( c sur la g. 1) jusqu’au ux
d’air puissant et chaud
pour un séchage et une mise en forme
rapides, ou jusqu’au réglage ThermoProtect pour un ux d’air
tout en douceur an de protéger vos cheveux de la surchauffe.
(Uniquement pour HP8661, HP8662, HP8663, HP8667) Vous
pouvez aussi sélectionner un ux d’air froid
pour xer votre mise
en forme.
(Uniquement pour HP8662, HP8663, HP8667) Des ions sont
automatiquement et continuellement diffusés pour réduire les
frisottis et offrir plus de brillance lorsque vous utilisez l’appareil.
Séchage de vos cheveux (HP8661, HP8662, HP8663, HP8667
uniquement)
1 Sélectionnez le concentrateur ( k sur la g. 1) et xez-le sur la
poignée ( b sur la g. 1).
2 Séchez vos cheveux avec les réglages de ux d’air adaptés ( c sur
la g. 1).
Création de larges boucles (g. 4, HP8662, HP8663 , HP8667
uniquement)
1 Tournez le bouton ( h sur la g. 1) de la brosse à picots
rétractables ( i sur la g. 1) pour faire sortir les picots.
2 Enroulez alors une mèche de cheveux autour de la brosse avec les
picots sortis.
3 Maintenez la brosse dans cette position pendant 7 à 10 secondes.
4 Tournez le bouton ( h sur la g. 1) pour faire rentrer les picots et
retirez la brosse de vos cheveux.
5 Répétez les étapes 2 à 4 pour le reste de vos cheveux.
6 Une fois que vous avez terminé, tortillez vos cheveux bouclés autour
de vos doigts pour dessiner vos boucles.
7 Ajustez les boucles selon vos préférences.
8 Appliquez de la laque sur vos cheveux pour des résultats durables.
Création de cheveux lisses naturels (g. 5, HP8663 uniquement)
1 Mettez la brosse plate ( j sur la g. 1) sur vos cheveux.
2 Brossez-vous lentement les cheveux à l’aide de la brosse plate,
exactement comme vous le feriez avec une brosse ordinaire.
Brossez vos cheveux vers l’arrière selon vos préférences.
Conseil : vous pouvez brosser sous vos cheveux pour donner plus de
mouvement à vos cheveux.
3 Une fois que vous avez terminé, utilisez vos doigts pour mettre en
forme vos cheveux.
Création de mèches vers l’intérieur ou l’extérieur et d’ondulations
naturelles (g. 6 et 7) (thermobrosse 22 mm pour HP8661
uniquement)
1 Peignez vos cheveux et divisez-les en plusieurs mèches.
2 Prenez une mèche de cheveux et brossez-la vers le bas à l’aide de la
thermobrosse. Lorsque vous arrivez aux pointes des cheveux, faites
tourner la brosse vers l’intérieur ou vers l’extérieur.
3 Maintenez la brosse dans cette position pendant 7 à 10 secondes,
puis retirez-la de vos cheveux.
Répétez les étapes 2 et 3 pour le reste de vos cheveux.
4 Une fois que vous avez terminé, utilisez vos doigts pour mettre en
forme vos pointes. Ajustez les mèches selon vos préférences.
Après utilisation :
1 Arrêtez l’appareil et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistant à la chaleur.
3 Pour retirer l’accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage
( d sur la g. 1), puis ôtez l’accessoire.
4 Retirez les cheveux et la poussière de l’appareil et des accessoires.
5 Nettoyez l’appareil et ses accessoires avec un chiffon humide.
6 Rangez l’appareil dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière.
7 Vous pouvez également l’accrocher par son anneau de suspension
( a sur la g. 1, uniquement pour HP8661, HP8662, HP8663,
HP8667).

4 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si
vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse
www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de
votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant
sur le dépliant de garantie internationale). S’il n’existe pas de
Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre
revendeur Philips.
IT Manuale utente
NL Gebruiksaanwijzing
NO Brukerhåndbok
PT Manual do utilizador
SV Användarhandbok
TR Kullanım kılavuzu
MS-MY Manual pengguna
ZH-CN 用户手册
EN User manual
DA Brugervejledning
DE Benutzerhandbuch
EL Εγχειρίδιο χρήσης
ES Manual del usuario
FI Käyttöopas
FR Mode d’emploi
ID Buku Petunjuk Pengguna

View the manual for the Philips KeraShine HP8667 here, for free. This user manual comes under the category stylers and has been rated by 1 people with an average of a 8.4. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Philips KeraShine HP8667? Ask your question here

Got a question?

Do you have a question about the Philips and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Philips owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Philips
KeraShine HP8667 | HP8667/00
styler
871010372896, 0871010372896, 18710103728952, 68710103728957, 8710103728955, 8710103728962
English
User manual (PDF)
Performance
Ionic function
Number of heating levels-
Ceramic heating system
Adjustable thermostat
Cool shot function
TypeHot air brush
Hair straightening-
Hair curling
Hair texturizing
Hair drying
Power
Power800 W
AC input voltage220-240 V
Weight & dimensions
Barrel diameter38 mm
Design
Retractable brush
Product colourBlack, Gold
Hanging typeHanging ring
Ergonomics
On/off switch
Auto power off
Cord length1.8 m
Swivel cord
Technical details
Number of heat settings3
Packaging content
Concentrator nozzle
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Philips KeraShine HP8667 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results