Sony HVL-HL manual

Sony HVL-HL
9 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualSony HVL-HL
A
B
C
1
D
2
1
4
3
23
21
2005 Sony Corporation Printed in Japan

Video Light

HVL-HL1

2-515-130-22(1)
Bruksanvisning
Manual de instruções
Bendienungsanleitung
Gebvuiksaanwijzing
Det här är kännemärket för systemet med
aktiv tillbehörssko som är avsett att användas
med videoprodukter från Sony.
Videoutrustning och tillbehör som märkts på
detta sätt är konstruerade för att göra effektiv
inspelning enklare.
Innan du använder enheten bör du läsa igenom den här bruksanvisningen
noga. Förvara den sedan så att du i framtiden kan använda den som
referens.

VARNING!

Utsätt inte videoljuset för regn och fukt för att undvika riskerna för brand
och/eller elektriska stötar.

Egenskaper

Efter montering på en videokamera kan videoljuset användas som
videoljus.
Kan endast användas med en videokamera som har en tillbehörssko med
aktivt gränssnitt påsatt.
Läget ON/OFF för videoljuset kontrolleras via videokameran i
standbyläget.
Om du väljer läget AUTO tänds videoljuset automatiskt när du filmar i
mörker.

Att observera

Var noga med att inte vidröra plastglaset och dess omgivande delar när
videoljuset används. Dessa delar blir mycket varma när videoljuset är
tänt och efter att det just slocknat.
Rikta inte blicken rakt mot lampan medan videoljuset är tänt.
Placera inte videoljuset nära lättantändliga eller flyktiga ämnen, som t. ex.
spritlösningar eller bensin.
Var noga med att inget föremål eller vätska tränger in i eller tappas/spills
på videoljuset.
Utsätt inte videoljuset för stötar eller vibrationer medan det är tänt. Det
kan skada lampan och leda till att dess livslängd förkortas.
Lämna inte videoljuset påslaget medan det vilar på eller mot någonting.
Det kan orsaka brand eller leda till att videoljuset skadas.
Batteriet strömförsörjer både videokameran och videoljuset medan
videoljuset används på videokameran. Detta gör att batteriets brukstid
förkortas till mindre än häften av den normala brukstiden.
Håll inte i videoljuset för att lyfta upp videokameran.

Angående rengöring

Använd en torr, mjuk rengöringsduk för att rengöra videoljuset. Använd en
trasa, som fuktats i mild diskmedelslösning, när det finns svårborttagna
fläckar på videoljuset. Torka därefter videoljuset torrt med en mjuk trasa.
Använd inte starka lösningsmedel, som t.ex. thinner eller bensin, eftersom
de kan skada ytbehandlingen.

Tekniska data

Strömförsörjning 7,2 V likströmsspänning
Strömförbrukning Ca 3,0 W (watt)
Maximal ljusstyrka Ca 100 cd
Lysriktning Horisontell
Lysvinkel Ca 15 grader
Lampans belysningstid
Belysningstid
Laddningsbart Vid samtidig drift av
batteri videokamera (DCR-HC90)*
NP-FA50 35 (30)
NP-FA70 70 (60)
(ca antal minuter med fulladdat batteri)
* Vid användning med LCD-panelen stängd. Belysningstiden med LCD-
bildskärmen öppen visas inom parentes.
Belysningsområde (belysninmgsstyrka)
Ca 1 m : 100 lux, Ca 2 m : 25 lux
Ca 3 m : 12 lux
Färgtemperatur Ca 3 000 K
Lampans genomsnittliga livslängd Ca 100 timmar
Övrigt
Dimensioner Ca 31,5 × 57,5 × 40 mm (b/h/d)
Vikt Ca 30 g
Inkluderade artiklar Videoljuset (1), Fodral (1)
Uppsättning tryckt dokumentation
Rätt till ändringar förbehålles.

A Montering och borttagning av

videoljuset på en videokamera

Ställ videoljusets strömbrytare i läget OFF innan du monterar det på eller
tar bort det från videokameran.
Hur videoljuset fästs
1 Kontrollera att du vridit låsratten moturs så långt det går1.2 Passa in pilen på baksidan av videoljuset2 mot pilen påvideokameran3.3 Fäst anslutningen på tillbehörsskon (terminalen) på videoljusettill den konkava delen på videokameran4 och skjut sedanvideoljuset i pilens riktning3.4 Vrid låsratten medurs tills den klickar på plats.5 Vrid videoljuset så att det pekar åt samma håll som linsen påvideokameran.Videoljuset kan vridas med än 180 grader.
Ta bort videoljuset
1 Lossa låsratten genom att vrida den moturs i motsatt riktningtill pilen.2 Ta bort videoljuset genom att trycka ned och dra ut det imotsatt riktning till pilen.
Obs!
Om du inte kan montera videoljuset öppnar du låset genom att vrida
låsratten moturs så långt det går.

B Hur videoljuset används som

videoljus

Automatisk tändning av videoljuset i mörker
1 Skjut strömbrytaren till läget AUTO.2 Koppla in läget för inspelningsberedskap på videokameran.
Videoljuset slås på automatiskt när videokameran används i mörker.
I läget AUTO stängs videobelysningen av automatiskt efter ungefär 5
minuter, även under inspelning.
Om du vill slå av videoljuset när det lyser ställer du videokameran i
läget OFF (CHG) eller ställer videoljuset på OFF.
Om du vill låta videoljuset vara påslaget under hela inspelningstiden
ställer du videoljuset på ON.
Styrning av videoljuset med videokameran i
läget för inspelningsberedskap
1 Skjut strömbrytaren till läget ON.2 Koppla in läget för inspelningsberedskap på videokameran.
Videoljuset slås på samtidigt med videokameran.
Ställ videokameran i läget OFF (CHG), eller ställ omkopplaren på
videoljuset i läget OFF, för att släcka videoljuset.
Efter användning
Skjut strömbrytaren till avslaget läge OFF.
OBS!
Batteriet laddas ur medan videokameran står i läget för
inspelningsberedskap. Se till att koppla om från beredskap till OFF
(CHG).
Förvara videoljuset i det medföljande fodralet när det inte ska användas.
Kontrollera att videoljuset svalnat före förvaring.

C Belysning av ett motiv

När videoljuset används vid tagningar inomhus är det möjligt att få klara
och vackra färgbilder.
Vid vidvinkeltagningar kan det hända att videoljuset inte räcker till för att
belysa hörnen i scenen tillräckligt. Använd videoljuset för att effektivt
belysa huvudmotivet.
• Lysrörslampor brukar ofta bli orsak till flimmer på videofilmen. Använd
videoljuset för att kunna ta bättre bilder, med mindre färgfläckar.

D Lampbyte

Den xenon-lampa du ska använda är Sony XB-3L. För utbyte av xenon-
lampan XB-3L kontaktar du din Sony-återförsäljare eller en Sony-
serviceverkstad. Uppge följande artikelnummer när du köper xenon-lampa:
A-1099-823-s.
En lampa som just gått sönder är mycket varm. Vänta därför tills den
svalnat innan den tas ur.
1 Ta bort det främre skyddet genom att föra in ett föremål, t.ex.ett mynt, men se först efter om enheten har svalnat tillräckligtså att den går att hantera.2 Byte av lampa.1 Trä röret, som följer med den nya lampan, över den gamlalampan som du ska byta ut. Ta sedan bort lampan genom attdra röret utåt.2 För in den nya lampan rakt in i lampsockeln.* Håll lampan rakt, luta den inte.3 För in spärrhakarna på det främre skyddet och sätt fast det.
OBS!
En just utbränd lampa är mycket varm. Försäkra dig om att lampan har
svalnat så pass att den kan hanteras.
Håll i lampan med en ren, torr trasa e.d. för att inte smutsa ned den med
fingeravtryck. Torka ren lampan noga om den blivit smutsig.
Svenska
Esta marca indica a utilização do sistema
Active Interface Shoe com produtos de vídeo
da Sony. Componentes e acessórios de vídeo
equipados com este sistema foram projectados
para simplificarem gravações efectivas.
Antes de utilizar o aparelho, leia este manual até ao fim e guarde-o para
consultas futuras.

ADVERTÊNCIA

Para evitar o risco de incêndio ou de choque eléctrico, não exponha o
aparelho à chuva nem à humidade.

Características

Quando acoplado a uma videocâmara, este aparelho funciona como luz
de vídeo.
Pode ser utilizado com uma videocâmara que possui um calço de
interface activa acoplado.
Para activar/desactivar o iluminador de vídeo, faça-o com a câmara de
vídeo no modo de espera.
Se estiver programado para AUTO, o iluminador de vídeo acende-se
automaticamente em locais escuros.

Precauções

Tome cuidado para não tocar a secção de iluminação, pois a janela de
plástico e as superfícies ao redor estarão quentes enquanto a luz estiver
acesa e logo após ter sido apagada.
Nunca olhe directamente para a lâmpada enquanto a luz de vídeo estiver
acesa.
Evite colocar a luz de vídeo nas proximidades de combustíveis ou
solventes voláteis, tais como álcool ou benzina.
Não deixe nenhum objecto sólido ou líquido cair sobre ou dentro da luz
de vídeo.
Não golpeie nem sacuda a luz de vídeo enquanto acesa, do contrário
poderá avariar ou encurtar a vida útil da lâmpada.
Não deixe a luz de vídeo acesa enquanto apoiada sobre ou contra algo;
isto poderia causar incêndios ou avarias na luz de vídeo.
Durante a utilização da luz de vídeo, a bateria fornecerá alimentação tanto
para a videocâmara quanto para a luz de vídeo. Isto encurtará o tempo de
funcionamento da bateria para uma duração menor que o tempo normal.
Não levante a videocâmara pela cabeça da luz de vídeo.

Acerca da limpeza

Limpe a luz de vídeo com um pano macio e seco. Podem-se remover
manchas persistentes com um pano levemente humedecido em solução de
detergente suave, e então secar o aparelho com um pano macio.
Nunca utilize solventes fortes, tais como diluentes ou benzina, dado que
estes danificam a superfície de revestimento.

Especificações

Alimentação requerida 7,2 V CC
Consumo Aprox. 3,0 W
Intensidade luminosa máxima Aprox. 100 cd
Direcção da iluminação Horizontal
Ângulo de iluminação Aprox. 15 graus
Tempo de iluminação contínua
Duração da iluminação
Tipo de bateria
Usada com videocâmara
(DCR-HC90)*
NP-FA50 35 (30)
NP-FA70 70 (60)
(Minutos aprox. com bateria plenamente carregada)
* Quando utilizada com o painel LCD fechado. A duração com o painel
LCD aberto está indicada entre parênteses.
Gama de iluminação Aproxim. 1 m : 100 lux, Aproxim. 2 m : 25 lux,
Aproxim. 3 m : 12 lux
Temperatura de cor Aproxim. 3.000 K
Vida média da lâmpada Aproxim. 100 horas
Outros
Dimensões Aprox. 31,5 × 57,5 × 40 mm (l/a/p)
Peso Aprox. 30 g
Itens incluídos Luz de vídeo (1), Bolsa de transporte (1)
Documentos impressos
Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

A Acoplamento ou remoção da luz

de vídeo numa videocâmara

Coloque o interruptor de alimentação do iluminador de vídeo na posição
OFF antes de o montar ou retirar da câmara de vídeo.
Para acoplar a luz de vídeo
1 Rode totalmente o botão de bloqueio no sentido contrário aodos ponteiros do relógio1.
Português
2 Alinhe a seta existente na parte de trás do iluminador de
vídeo2 com a seta existente na câmara de vídeo3.
3 Ligue o conector (terminal) da base do iluminador de vídeo àparte côncava da câmara de vídeo4 e faça deslizar o iluminadorna direcção indicada pela seta3.4 Rode o botão de bloqueio no sentido dos ponteiros do relógioaté ouvir um estalido.5 Vire o iluminador de vídeo na mesma direcção da objectiva dacâmara de vídeo.É possível rodar o iluminador de vídeo a mais de 180 graus.
Para retirar o iluminador de vídeo
1 Desaperte o botão de bloqueio, rodando-o no sentido contrárioao dos ponteiros do relógio, na direcção oposta à indicada pelaseta.2 Pressione e puxe o iluminador de vídeo para fora na direcçãooposta à indicada pela seta até o retirar.
Nota
Se não conseguir encaixar o iluminador de vídeo, rode o botão de bloqueio
no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até ao fim para cancelar o
bloqueio.

B Utilização da luz de vídeo

Para acender automaticamente a luz de vídeo
num local escuro
1 Ajuste o interruptor de alimentação a AUTO.2 Ajuste a videocâmara ao modo de espera.
A luz de vídeo acende-se automaticamente quando utilizar a
videocâmara num local escuro.
No modo AUTO, o iluminador de vídeo é automaticamente desactivado
após cerca de 5 minutos mesmo durante a gravação.
Para desactivar o iluminador de vídeo, coloque o interruptor de
alimentação da câmara de vídeo na posição OFF (CHG) ou o do
iluminador na posição OFF.
Para activar o iluminador de vídeo durante o tempo total de gravação,
coloque o selector POWER na posição ON.
Para controlar a luz de vídeo com a
videocâmara no modo de espera
1 Ajuste o interruptor de alimentação a ON.2 Ajuste a videocâmara para o modo de espera.
A luz de vídeo liga-se em sincronia com a videocâmara.
Para apagar a luz de vídeo, comute a videocâmara a OFF (CHG), ou
comute a luz de vídeo a OFF.
Após o uso
Ajuste o interruptor de alimentação a OFF.
Notas
• A bateria irá descarregar-se enquanto a videocâmara estiver no modo de
espera. Certifique-se de comutar a videocâmara do modo de espera para
OFF (CHG).
Guarde-a na bolsa de transporte quando não estiver em utilização.
Certifique-se de que a luz de vídeo tenha se esfriado, antes de guardá-la.

C Iluminação de um objecto

Nas tomada de cenas em interiores com este aparelho, podem-se obter
imagens nítidas e de cores magníficas.
Para tomadas de cenas em grandes angulares, a luz de vídeo pode não
iluminar completamente os cantos das imagens. Utilize a luz de vídeo
para registar efectivamente o objecto principal da imagem.
Lâmpadas fluorescentes tendem a produzir flutuações de luz na gravação.
O uso da luz de vídeo pode ajudar a produzir melhores imagens com
menos indefinição de cores.

D Substituição da lâmpada

Utilize a lâmpada de xénon XB-3L da Sony. Entre em contacto com o
representante Sony ou o centro de assistência técnica autorizado da Sony
para substituir a lâmpada de xénon XB-3L. Indique o seguinte número de
peça quando encomendar a lâmpada de xénon: A-1099-823-s.
A lâmpada estará quente quando tiver acabado de se queimar. Aguarde até
que a lâmpada se esfrie antes de removê-la.
1 Depois de verificar se o aparelho está suficientemente frio parapegar nele, retire a tampa frontal introduzindo um objectocomo, por exemplo, uma moeda.2 Substitua a lâmpada.1 Cubra a lâmpada usada com o tubo, fornecido com alâmpada de substituição, e puxe-o para fora de modo asubstituir a lâmpada usada.2 Introduza correctamente a nova lâmpada no suporte.* Não incline a lâmpada.3 Encaixe as patilhas da tampa frontal e fixe-a.Notas
• A lâmpada estará quente quando tiver acabado de se queimar. Certifique-
se de que a lâmpada tenha se esfriado o suficiente para manuseá-la.
• Para evitar que a lâmpada seja impregnada de impressões digitais,
manuseie-a com um pano seco. Caso a lâmpada esteja manchada, limpe-a
completamente.
3
1
2

Manual

View the manual for the Sony HVL-HL here, for free. This user manual comes under the category Video Lights and has been rated by 1 people with an average of a 9. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Sony HVL-HL? Ask your question here

Got a question?

Do you have a question about the Sony HVL-HL and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Sony HVL-HL owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

Sony HVL-HL specifications

Below you will find the product specifications and the manual specifications of the Sony HVL-HL.

General
Brand Sony
Model HVL-HL
Product Video Light
EAN 4901780914654
Language English
Filetype manual_type_manual (PDF)

Frequently asked questions

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Sony HVL-HL below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results