Zelmer 29Z017 manual

Zelmer 29Z017
6.6 · 3
PDF manual
 · 36 pages
English
manualZelmer 29Z017

2 GW29-024_v01

3. Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem,

w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nie korzystaj ze żrących

substancji chemicznych lub oparów w urządzeniu. Ten typ kuchenki

służy w szczególności do podgrzewania, gotowania i suszenia żyw-

ności. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub

laboratoryjnych.

4. OSTRZEŻENIE: Nie korzystaj z pustej kuchenki.

5. Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem siecio-

wym lub wtyczką, jak również w przypadku jego wadliwego działania

lub jeżeli zostało upuszczone lub uszkodzone w inny sposób.

Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to po-

winien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakła-

dzie naprawczym albo przez wykwalikowaną osobę w celu uniknię-

cia zagrożenia.

Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.

Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne za-

grożenia dla użytkownika. W razie wystąpienia usterek radzimy zwró-

cić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.

6. OSTRZEŻENIE: Dzieci mogą korzystać z kuchenki bez nadzo-

ru wyłącznie po przekazaniu im odpowiednich instrukcji, które

umożliwią dziecku skorzystanie z kuchenki w bezpieczny sposób

i zrozumienie niebezpieczeństwa związanego z niewłaściwym jej

użytkowaniem.

7. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:

● Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym

pojemniku obserwuj pracę kuchenki z uwagi na możliwość po-

wstania zapłonu.

● Przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki

usuń z nich wszelkie druciane wiązadła.

● W przypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie i odłącz od źró-

dła zasilania. Nie otwieraj drzwiczek w celu stłumienia płomieni.

● Nie używaj wnętrza kuchenki do przechowywania produktów. Nie

zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchen-

nych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest

używane.

8. OSTRZEŻENIE: Płynu lub innych produktów żywnościowych nie

podgrzewaj w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Może to spo-

wodować ich eksplozję.

9. Przy podgrzewaniu napojów w kuchence mikrofalowej gotujący płyn

może zostać wyrzucony z opóźnieniem, zachowaj więc szczególną

ostrożność podczas przenoszenia pojemnika.

10. Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części

kuchenki lub przybory powodując nawet poparzenia skóry.

11. W kuchence nie podgrzewaj jajek w skorupkach lub ugotowanych

na twardo całych jajek. Mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu

podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

12. Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą, takie jak ziemniaki, ka-

baczki w całości, jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.

13. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt zamieszaj

i wstrząśnij. Przed podaniem sprawdź temperaturę w celu uniknięcia

poparzeń.

14. Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła

z podgrzanej żywności. Do przenoszenia naczyń stosuj odpowiednie

uchwyty.

15. Przed zastosowaniem sprawdź, czy urządzenia nadają się do użycia

w kuchence mikrofalowej.

16. OSTRZEŻENIE: Prace związane z konserwacją lub naprawą ku-

chenki, które obejmują zdjęcie osłony zabezpieczającej przed

działaniem energii mikrofal są niebezpieczne, w związku z czym

powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalikowaną

osobę.

17. Istnieje niebezpieczeństwo narażenia się przez osoby niekompetent-

ne na promieniowanie mikrofalowe, jeżeli zdejmą pokrywę, która za-

bezpiecza przed wydostaniem się na zewnątrz energii mikrofal.

18. Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby

(w tym dzieci) o ograniczonej zdolności zycznej, czuciowej lub psy-

chicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzę-

tu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją

użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich

bezpieczeństwo.

Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

19. Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wy-

łączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.

20. OSTRZEŻENIE: Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdują-

cej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić

do uszkodzenia urządzenia.

INSTALACJA

1. Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza

kuchenki.

2. OSTRZEŻENIE: Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszko-

dzenia, takich jak skrzywione lub spaczone drzwi, uszkodzone

uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia styku, pęknięte lub polu-

zowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia wewnątrz ku-

chenki lub w drzwiczkach.

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń nie korzystaj z urządzenia

i skontaktuj się z wykwalikowanymi pracownikami serwisu.

3. Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która

wytrzyma jej wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone

do gotowania w kuchence mikrofalowej.

4. Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wysokiej temperatury

lub wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu materiałów łatwopalnych.

5. Aby kuchenka działała prawidłowo, zapewnij odpowiedni przepływ

powietrza. Nad kuchenką zostaw odstęp 30 cm. Między kuchenką,

a wszelkimi przylegającymi ścianami 7,5 cm. Z jednej strony musi być

wolna przestrzeń. Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych

urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.

6. Z kuchenki nie korzystaj bez szklanej tacy, podpory pierścienia obro-

towego i wałka umieszczonych we właściwej pozycji.

7. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przechodzi

pod kuchenką lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią.

8. Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach

możliwe było łatwe odłączenie urządzenia od źródła zasilania.

9. Nie korzystaj z kuchenki na wolnym powietrzu.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA

Urządzenie należy uziemić. Kuchenka jest wyposażona w przewód przyłą-

czeniowy z wtyczką uziemiającą.

Przewód podłącz do właściwie zainstalowanego i uziemionego ścien-

nego gniazda zasilania.

W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem

elektrycznym.

Kuchenka powinna być używana w osobnym obwodzie elektrycznym.

OSTRZEŻENIE: W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ry-

zyko porażenia prądem.

Uwagi: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub in-

strukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się

z wykwalikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.

OSTRZEŻENIE: Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą

odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe

w wyniku niezastosowania się do instrukcji dotyczących podłączenia

do zasilania elektrycznego.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników

radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.

Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:

1. Wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki.

2. Zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej.

3. Przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika.

4. Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.

5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego

tak, aby kuchenka i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci

elektrycznej.

CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA

1. Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę

przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.

2. Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabru-

dzenia wewnętrznych ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub

rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudze-

nia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących

w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą

one poplamić, pokryć smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki

i drzwiczek.

3. Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ście-

reczki. Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się we-

wnątrz kuchenki uważaj, by woda nie skapywała przez otwory wenty-

lacyjne do jej wnętrza.

View the manual for the Zelmer 29Z017 here, for free. This user manual comes under the category microwaves and has been rated by 3 people with an average of a 6.6. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the Zelmer 29Z017? Ask your question here

Got a question?

Do you have a question about the Zelmer and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other Zelmer owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
Zelmer
29Z017 | 29Z017
microwave
5900215012407
English
Manual (PDF)
Weight & dimensions
Width440 mm
Depth340 mm
Height258 mm
Features
Interior capacity17 L
Control typeRotary
Microwave power700 W
Grill power900 W
Built-in displayNo
Product colourWhite
Integrated clockNo
Cooking functions & programs
GrillYes
Defrost functionYes
Reheat functionYes
show more

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the Zelmer 29Z017 below.

How long does a microwave last before it loses power?

A microwave lasts an average of 2000 hours before it loses power.

Is it bad to turn on a microwave empty?

Yes. Turning the microwave on empty can result in damage to the microwave. When the microwave is empty, the microwaves are not absorbed by the food.

Is heating food in the microwave bad for your health?

Reheating food in the microwave is not bad for your health.

Which food should not be used in the microwave?

It is not wise to put peeled food in the microwave. The heat cannot escape through the skin, causing the food to explode.

What is the height of the Zelmer 29Z017?

The Zelmer 29Z017 has a height of 258 mm.

What is the width of the Zelmer 29Z017?

The Zelmer 29Z017 has a width of 440 mm.

What is the depth of the Zelmer 29Z017?

The Zelmer 29Z017 has a depth of 340 mm.

Is the manual of the Zelmer 29Z017 available in English?

Yes, the manual of the Zelmer 29Z017 is available in English .

Is your question not listed? Ask your question here

No results